Predgovor poslovodstva

Skupina GOLDBECK pri sodelovanju s poslovnimi partnerji in v celotni dobavni verigi pripisuje velik pomen družbeni in ekološki trajnosti. Naši stebri so človečnost, odgovornost in delavnost. Te tri temeljne vrednote so bistvenega pomena pri odnosu s strankami, poslovnimi partnerji, dobavitelji in zaposlenimi. Kodeks ravnanja določa naša načela in vrednote ter opredeljuje minimalne standarde pri sodelovanju s poslovnimi partnerji (v nadaljevanju »podjetje«).

 

Temelji zlasti na naslednjih mednarodnih smernicah in načelih:

 

  • Splošna deklaracija človekovih pravic ZN (UN-UDHR),
  • Vodilna načela ZN o podjetništvu in človekovih pravicah (UNGP),
  • konvencije in priporočila Mednarodne organizacije dela (ILO) o delovnih in socialnih standardih,
  • Konvencija ZN o otrokovih pravicah (UN-CRC),
  • Konvencija ZN o pravicah žensk (UN-CEDAW),
  • Smernice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalna podjetja.

 

Zavedamo se odgovornosti podjetij za spoštovanje vseh mednarodno priznanih človekovih pravic in preprečevanje kršitev človekovih pravic, dolžnost države pa je, da varuje in zagotavlja človekove pravice.

 

Ta kodeks ravnanja velja za vsa podjetja, ki razvijajo, proizvajajo in/ali tržijo ter izvažajo blago ali storitve za podjetja v skupini GOLDBECK. GOLDBECK zavezuje svoje dobavitelje in njihove poddobavitelje ter vse podizvajalce k spoštovanju ustreznih načel. Upoštevati je treba ustrezne nacionalne in mednarodne zakone in predpise, ki veljajo v zadevnih državah poslovne dejavnosti, ter načela iz tega kodeksa ravnanja. Od vseh veljavnih predpisov je treba vedno upoštevati tistega, ki je najprimernejši za uresničevanje namena zaščite. Ta kodeks ravnanja nima nikakršnega zaščitnega učinka za tretje osebe in tretje osebe ne morejo uveljavljati nobene pravice zoper skupine GOLDBECK na podlagi tega kodeksa.

 

Poleg tega je treba izvajanje in spremljanje navedenih standardov zagotoviti z ustreznim notranjim postopkom. GOLDBECK ima pravico, da to preverja.

1. Delo in človekove pravice